شكل منفی زمان حال ساده در زبان انگلیسی

شكل منفی زمان حال ساده در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1397/11/26 - 12540 بازدید
برای منفی كردن افعال زمان حال ساده از فعل كمكی do و نشانه منفی یعنی not استفاده می كنیم كه به صورت do not (don’t) و برای سوم شخص مفرد به شكل (doesn’t) does not به كار برده می شوند. do not یا does not پیش از فعل اصلی می آید و فعل مورد نظر را به مفهوم منفی تبدیل می كند، مانند:
I do not (don’t) want.
He does not (doesn’t) want.
She does not (doesn’t) want.
They do not (don’t) want.
فعل to do وقتی كه به طور مستقل مانند فعل اصلی در داخل یك جمله به كار برده شود به معنی انجام دادن است، مثل:
John does his work.
جان كار خودش را انجام می دهد.
ولی هنگامی كه to do مانند یك فعل كمكی به كار رود معنی خود را از دست می دهد و تنها پایه نشانه منفی قرار می گیرد.
I write.
من می نویسم.
I do not write.
من نمی نویسم.
در سوم شخص مفرد، حرف <-s> از آخر فعل اصلی حذف شده و به صورت پسوند <-es> به do افزوده می شود، یعنی do به شكل does تبدیل می شود، نظیر:
He speaks French.
او فرانسه حرف می زند.
He does not speak French.
او فرانسه حرف نمی زند.
do not و does not می توانند به شكل مخفف تبدیل شوند، در این صورت شكل املایی آنها به ترتیب don’t و doesn’t می باشد. بنابراین فعل work در مثال های بالا در حالت منفی چنین صرف می شود:
I don’t work.
You don’t work.
He/She/It doesn’t work.
We don’t work.
You don’t work.
They don’t work.

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7