فعل وجهی یا ویژه Must

فعل وجهی یا ویژه Must

تاریخ نگارش: 1397/11/12 - 9793 بازدید
فعل وجهی یا ویژه Must فعل ناقصی است که زمان گذشته، مصدر و اسم فاعل ندارد و زمان های ناقص آن به کمک افعال دیگر تکمیل می شود.

کاربردهای فعل وجهی یا ویژه Must:
1. برای بیان ضرورت یا اقتضاء: دراین حالت زمان حال ساده فعل must برای تمام اشخاص فقط دارای یک شکل ثابت صرفی است که در زیر مشاهده می کنید.
I must
you must
he/she/it must
we must
you must
they must

If you want to succeed, you must work hard
اگر می خواهید موفق شوید باید سخت کار کنید

شکل منفی آن need not یا needn’t است .
One must have money to live
انسان برای زندگی کردن احتیاج به پول دارد

One needn’t have money to live
برای زندگی، انسان نیازی به پول ندارد
Must I be at the party by seven o’clock?
آیا من باید تا ساعت هفت در مهمانی حاضر باشم؟

No, you needn’t to be there by seven but don’t be so late
نه. لزومی ندارد که تا ساعت هفت آنجا باشی، ولی زیاد هم دیر نکن

هنگامی که must برای منظورهای فوق به کار برده می شود معنی آن تقریبا با have to یکسان است.
Must=have to
We must think of the future
ما باید درباره آینده فکر کنیم
We have to think of the future

2. الزام و تعهد:
You must pay the money at once
شما باید فورا پول را بپردازید

در این حالت نیز می توان به جای must فعل have to به کار برد.
I have to go now = I must go now
اکنون باید بروم

3. ضرورت منطقی:
He must find life difficult
او زندگی را باید سخت ببیند = او احتمالا زندگی را سخت می بیند

زمان گذشته این فعل با آوردن مصدر کامل فعل اصلی به دنبال آن تشکیل می شود. مانند:
He must have known that I would not go with him

He must be a fool
او بایستی دیوانه باشد

He must have been a fool
او باید دیوانه شده باشد

نفی این حالت معمولا با cannot ساخته می شود:
Affirmative:
If Fred left here at four o’clock, he must be home now
اگر فرد ساعت 4 اینجا را ترک کرده باشد، او بایستی حالا منزل باشد.

Negative:
if Fred didn’t leave here until five o’clock, he can’t be home yet
اگر فرد اینجا را ساعت 4 ترک کرده باشد او بایستی حالا منزل باشد

4. امر:
You must not make such a noise
شما نباید سرو صدایی تولید کنید

زمان گذشته این حالت با must have not ساخته می شود
You must stay here
شما باید اینجا بمانید
You must not move
شما نباید حرکت کنید (امر می کنم که حرکت نکنید)
در اینجا most not امر منفی را بیان می کند، یعنی گوینده به انجام عملی امر می دهد.

Railway notice: passengers must not walk across the railway line
اگهی راه آهن: مسافرین نبایستی روی خط اهن از این سو به آن سو بروند

Zoo notice: visitors must not feed these giraffes
اگهی باغ وحش . تماشاچیان نباید به این زرافه ها غذا بدهند

You must not speak like that to your mother
شما نباید با مادرتان اینجور صحبت کنید

You mustn’t miss that film, it is extraordinarily good
شما نباید این فیلم را ازدست بدهید. فوق العاده خوب است
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7