مقایسه must و have to

مقایسه must و have to

تاریخ نگارش: 1397/11/6 - 9489 بازدید
در این مقاله می خواهیم به طور مفصل به مقایسه Must و Have to ‌بپردازیم.
مصدر با to به دنبال فعل to have نیز برای بیان اجبار به کار برده می شود. ترکیبات have to میتواند نواقص must را تکمیل کرده و برای زمان های حال و آینده مترادف هایی تشکیل دهد.

مقایسه-must-و-have-to

سایر زمان ها بر حسب قواعد معمولی افعال عادی از have to ساخته می شود.
فرق بین must و have to در شکل آنها نیست.
این دو فعل هر دو اجبار را بیان می کنند، ولی هرکدام موارد استعمال مخصوص بخود دارند.must اجباری را بیان می کند که از طرف گوینده تحمیل می شود، یعنی گوینده بر حسب میل و اراده خود شنونده را وادار می کند عملی انجام دهد. اما have to یک اجبار خارجی را بیان می کند. در اینجا میل و اراده گوینده هیچگونه دخالتی در جریان عمل ندارد .
You must clean your own boots
شما بایستی کفشهای خودتان را پاک کنید
گوینده خبر به شنونده دستور میدهد که کفشهایش را پاک کند

You will have to clean your own boots, when you join army.
وقتی که داخل ارتش می شوید بایستی کفشهای خودتان را تمیز بکنید
گوینده دستوری نمیدهد بلکه این دستور کل ارتش با قاعده و مرسوم ارتش است.

Mr. Pitt has to work very hard
علل و دلایلی هست که آقای پیت را وادار میکند خیلی زیاد کار بکند.

He must stay overnight
گوینده اصرار می کند که او بماند

He has to stay overnight
او مجبور است که شب را بماند

اگر گوینده با اجباری که تحمیل میشود موافق باشد ممکن است must را به کار ببرد . مانند
Children must obey their parents
بچه ها باید از والدین خود اطاعت کنند
هر بچه بایستی از پدر ومادر خود اطاعت کند. گوینده هم این عمل را منطقی میداند و با آن موافق است.

Children have to obey their parents
گوینده رسم و اصولی را که بالاجبار بایستی رعایت شود بیان می کند و معلوم نیست که او با این عمل موافق است یا مخالف .

برای اول شخص به کار بردن must یا have to چندان فرقی نمیکند چون :
I must go
من میخواهم بروم
معلوم می شود که اجباری در کار هست وگرنه می گفت: I want to go
بنابراین برای اول شخص must و have to را می شود به طور یکسان برای بیان اجبار به کار برد، ولی معمولا have to را برای عادت و must را برای اجبار مهم و فوری به کار می برند.
I have to be at my office at nine everyday
من مجبورم هر روز ساعت 9 در اداره باشم

We have to water this cactus twice a month
ما مجبوریم که این کاکتوس را ماهی دو مرتبه آب بدهیم
مقایسه-must-و-have-to

فرق بین have to و must درشکل سوالی

در شکل سوالی همیشه صحیح تر است که have to به کار ببریم. برای بیان اجباری که از خارج تحمیل میشود و همچنین در زمان آینده، have to بکار برده شود .
Shall I have to obey the teachers when I go to school?
آیا هنگامی که من به مدرسه م یروم مجبور خواهم شد از معلمین اطاعت کنم؟

Will Mr. Pitt have to cook his own meals when his wife is away?
آیا اقای پیت در زمان غیاب همسرش، غذای خودش را بپزد؟

در زمان حال هم برای اجباری که از خارج تحمیل میشود و هم برای سوم شخص مفرد have بکار برده می شود:
Does she have to do it by hand?
آیا او مجبور است آن را با دست انجام دهد؟

Has that man got to carry all these parcels by himself?
آیا آن مرد مجبور است تمام این بسته ها را شخصا حمل کند؟

در موارد دیگر هر دو فعل را می توان یکسان بکار برد ولی بهتر است have to برای عادت به کار برده شود.
Child: must I wash my teeth tonight? Have I got to wash them?
کودک : آیا باید دندانهایم را امشب بشویم؟ آیا مجبور هستم آن را بشویم؟

When must I do it?
کی باید آن را انجام دهد

When have I got to do it?
چه زمانی مجبورم که آن را انجام دهم؟

Must you go now or can you wait a little longer?
آیا باید حالا بروید یا می توانید کمی بیشتر منتظر شوید؟

Have you got to go now or can you little?
Have I got to?
Do I have to?
این دو عبارت از حیث معنی فرقی ندارند ولی do I have to برای عادت بهتر است.

Do you have to wind your watch every day?
آیا شما مجبور هستید هر روز ساعت خودتان را کوک کنید؟

زمان گذشته این فعل چنین میشود:
Did I have to pay customs duty on that?
آیا شما مجبور شدید برای آن حقوق گمرکی بگیرید؟

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7