اعداد ترتیبی و اعداد تکثیر در زبان انگلیسی

اعداد ترتیبی و اعداد تکثیر در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1397/10/28 - 9611 بازدید
در این مقاله دو گروه از صفات اعداد معین یعنی اعداد ترتیبی و اعداد تکثیر را به طور کامل آموزش خواهیم داد.
اعداد ترتیبی در موارد زیر بکار برده می شوند:

1. برای بیان تاریخ و روزهای ماه :
Today is the first of June.
Tomorrow is the second of July.
Yesterday was the 31st of May.
1st June, 1992
2nd June 1992
31st May ,1992 or May 31st 1992

2. برای بیان تقسیمات بعضی کارها:
The first chapter, or chapter one
The first part or part one

3. برای تعیین ارزش کسر:
1/4: a quarter; 1/2: a half; 1/3: a third; 1/5: a fifth; 7/8 seven eighths

4. برای بیان توالی سلاطین:
Henry III = Henry the third.
George VI = George the six.
Pope II = Pope the second.

اعداد تکثیر
1- اعداد تکثیر چند برابر بودن اشخاص و اشیا را بیان می‌کند،مانند:
Single
Double, twofold
Treble, triple, three-fold
Quadruple, four-fold.
Sextuple, six-fold

2- اعداد تکثیر در نقش صفت عددی غیرمعین به کار می‌روند و تعداد غیر معین اشخاص و اشیا را بیان می کنند، مانند:
All همه ،تمام
Some بعضی، قدری
Enough کافی
No هیچ
Many چندین
Few کم
Several چندین
Sundry مختلف
جمله‌های زیر کاربرد اعداد تکثیر را در نقش صفت عددی غیر معین نشان می‌دهند:
1. All the people have gone.
2. Some women have become professors.
3. Have you enough chair?
4. No children like to be punished.
5. Many books lie on the table.
6. Few Europeans speak Chinese.
7. Several students went home early.
تمام مردم رفته اند.
بعضی از زنان استاد شده اند.
آیا به قدر کافی صندلی دارید؟
هیچ بچه ای دوست ندارد تنبیه شود.
چندین کتاب روی میز است.
کمتر اروپایی چینی حرف می‌زند.
چندین محصل زود به خانه رفتند.

دو مثال زیر را با هم مقایسه می‌کنیم:
8. I have some ink. (Quantitative)
9. I have some books. (Index, numeral)
در جمله اول some مقدار را نشان می دهد ولی در جمله دوم تعداد نامعینی را بیان می‌کند.
نکته: چنانچه در مقابل اعداد معین کلمه Some یا About قرار گیرد تبدیل به اعداد غیر معین می‌شوند، مانند :
Some twenty men were present.
حدود (کمتر یا بیشتر از) بیست نفر حاضر بودند.

About ten children were absent.
حدود (کمتر یا بیشتر از) ده بچه غایب بودند.

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7