صفات اشاره در زبان انگلیسی

صفات اشاره در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1397/10/20 - 11015 بازدید
صفات اشاره در زبان انگلیسی برای اشاره به دور و نزدیک به کار برده می‌شوند و معمولاً به دو نوع تقسیم می گردند :صفات اشاره معین و صفات اشاره نامعین
وقتی به شخص یا شی مشخصی دقیقا و به طور واضح اشاره می شود، صفت اشاره معین استفاده می شود، مانند:
This man
که در این عبارت واژه This صفت اشاره معین می‌باشد.
وقتی شخص یا چیزی دقیقاً و به طور روشن نشان داده نشود صفتی که قبل از نام آن به کار می رود از نوع صفت اشاره نامعین خواهد بود، مانند a در عبارت a man.

انواع صفات اشاره معین را در زیر می‌آوریم:

صفات-اشاره-در-زبان-انگلیسی

انواع صفات اشاره نامعین نیز در زیر ارائه می گردند:

صفات-اشاره-در-زبان-انگلیسی

صفت the را معمولاً حرف تعریف معین و a یا an را حرف تعریف نامعین می‌نامند.
Every به معنای "هر یک از آحاد مجموعه ای که بیش از دو تا باشند"، یعنی هر یک از آنها، اطلاق می گردد.
Every قوی‌تر از each است زیرا معمولاً به معنای “هر یک یا هر کدام بدون استثنا” به کار برده می‌شود.
Every همیشه صفت است و در جلوی اسم و یا معادل اسم به کاربرد می‌شود و از نظر معنایی به دو گونه مختلف تقسیم می گردد:

الف -every پیش از اسامی ای قرار می‌گیرد که می‌توانند جمع بسته شوند یا می‌توان واژه all را جانشین آنها ساخت. برای پی بردن به مفهوم واقعی آن بهتر است مثال های A و B را در زیر با هم مقایسه کنید :
(A) he has read every book.
او هر کتابی را خوانده است.
(B) he has read all book.
 تمام کتابها را خوانده است.

(A) not every man can be a genius.
 هر مردی نمی‌تواند نابغه باشد.
(B) not all man can be a genius.
 تمام مردها نمی توانند نابغه باشند.

ب- every پیش از اسامی ای رخ می‌دهد که همیشه مفردند و نمی‌توان all را در این ترکیب ها جانشین  every نمود مانند :
Such things do not happen every day.
این چیزها هر روز اتفاق نمی‌افتد.
I am expecting him to arrive every minute.
 هر دقیقه انتظار دارم او وارد بشود.

اگرچهEach  و Every از حیث معنی مشابه هستند ولی Each مبین تک تک اشخاص یا اشیا است در صورتی که Every بر عکس Each برای بیشتر از دو واحد به کار رفته، اشیا و اشخاص را مانند یک دسته یا گروه واحد در نظر می‌گیرد، مثل :
I asked each man in turn.
من از هر فردی به نوبت سوال کردم.
 Every man for himself.
هر کس برای خود.
Each در نقش ضمیر هم به کار برده می شود ولی Every فقط مانند یک صفت استعمال می شود.
Every و Each با فعل مفرد به کار می‌روند.
Every man was in his place.
 هر کسی در جای خود بود.

عبارات ثابتی که همیشه با Every همراه هستند و با Every ساخته می شوند عبارتند از:
Every other day
یک روز در میان

Every three day
سه روز یکبار

Every now and then
هر چند وقت یکبار

Every bit دو معنی دارد:
1. تمام، همه:
He ate up every bit of it.
همه آن روز خورد.
2. کاملاً
This is every bit as good as that.
 این کاملاً به خوبی آن است.

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7