ضمایر اشاره غیرمعین در زبان انگلیسی

ضمایر اشاره غیرمعین در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1397/10/13 - 9764 بازدید
ضمایر اشاره در زبان انگلیسی انگلیسی ضمایری هستند که به اسامی ای که بعد از آن حاضر می‌شود اشاره می‌کنند و جانشین آنها می گردند. ضمایر اشاره به دو قسمت تقسیم می‌شوند. ضمایر اشاره معین و ضمایر اشاره غیر معین. در این مطلب ضمایر اشاره غیر معین را بررسی می کنیم.

ضمایر اشاره غیرمعین (Indefinite Demonstrative Pronouns):
ضمیر اشاره غیرمعین که نوع دیگری از ضمایر اشاره در زبان انگلیسی می باشد، ضمیری است که بطور غیر معین بکار برده می شود، یعنی این نوع ضمیر به هیچ اسم یا معادل اسمی ای که قبلاً ذکر شده اشاره نمی کند، بلکه همیشه به یک اسم یا معادل اسمی که در آن مستتر است اشاره دارد.

They = people in general
مردم به طور کلی


They say we shall have good weather next Week.
می گویند هفته آینده هوای خوبی خواهیم داشت.

They say he is very rich.
می گویند، او خیلی ثروتمند است.

One = any or every person
یک، هیچ یا هر شخص


One should never bathe directly after eating.
هیچ کس نبایستی بلافاصله بعد از غذا آبتنی بکند.

یادآوری :اگر One بطور غیرمعین بکار برده شود بایستی بعد از آن One’s بکار برده شود نه his، ولی چندین مرتبه تکرار One در یک جمله خوش آیند نیست و کاربرد his نیز گهگاه دیده می شود.
One must take care of one’s health (not, his health).
هرکسی باید مراقب سلامت خود باشد.

اما بعد از کلمات  Someone و everyone، می توان از his استفاده کرد.
Everyone must take care of his health.

We, You
You و We بعضا به جای (one) بکار برده می شوند ولی چون احتمال می رود آنها را به شکل شخصی یا کسی تفسیر کنند بهتر است از بکار بردن آن ها به جای one خودداری کنیم:
You Sometimes don’t know what to say in such a case.
(شما) کسی نمیداند در چنین موردی چه بگوید.

We are Sometimes afraid, when there is no cause for fear.
ما بعضی وقتها می ترسیم در صورتی که دلیلی برای ترس نیست.

It موقعی که بطور غیرمعین بکار برده می شود برخلاف اصولی که راجع به تعداد، شخص یا جنسیت ذکر شده است استعمال می شود.
Who is it? It is I.
ls it you? No, it is he.

در عبارت زیر it بر ضمیر و یا اسمی که بعد از آن می آید تأکید می کند.
It was I who told you that.

من بودم که آنرا به شما گفتم.
It is the men who work harder, not the women.
این مردان هستند که سخت تر کار می کند نه زنان.

It was the queen who died yesterday.
این ملکه بود که دیروز فوت کرد.

برخی اوقات اسمی که برای آن it بکار برده شده است از قرینه لفظی مفهوم می شود.
It is raining (= rain is raining)
باران می بارد

It is blowing hard (= the wind is blowing hard.)
باد سختی می وزد.

It is fine today (= the weather is fine today.)
هوا امروز عالی است.

It is hot (= the air is hot.)
هوا گرم است.

It is still early (= the hour is still early.)
وقت هنوز زود است.

It is two miles from here (= the distance is two miles.)
از اینجا دو مایل فاصله است.

It was autumn (= the season of the year was autumn.)
پاییز بود.

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7