ضمایر استفهامی در زبان انگلیسی

ضمایر استفهامی در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1397/10/7 - 9783 بازدید
ضمایر استفهامی (Interrogative Pronoun) از چگونگی و وضعیت مرجع خود پرسش و سوال می کنند. ضمایر استفهامی انگلیسی 5 شکل متفاوت دارند که ما در این مقاله آنها را توضیح می دهیم.
  • برای فاعل: who - که، کی، چه شخصی؟
  • برای مفعول: whom - به که، که را؟
  • برای فاعل و مفعول: what - چه، چه چیز را؟
  • برای حالت ملکی: whose - مال کی؟
  • برای انتخاب: which - کدام؟
Who broke that window?
آن پنجره را کی شکست؟
Whom did you see?
چه شخصی را دیدی؟
What have you written?
چه چیز را نوشته اید؟
Whose are these gloves?
این دستکش ها مال کیست؟
Which one you prefer, a hot tea or a cold coca?
کدام یک را شما ترجیح می‌دهید، چای داغ یا کوکای سرد؟

ضمایر استفهامی انگلیسی برحسب تعداد و جنسیت تغییر شکل می دهند. جواب سوال زیر را ملاحظه کنید :
Who broke the window?
– Henry (Masculine, Singular)
– Henry and Frederick (Masculine, Plural)
– Mary (feminine, Singular)
– Mary and Elizabeth (Masculine, Plural)

وقتی که ما سوالی را به شکل زیر مطرح می‌کنیم :
Here are some apples, which would you like?
در اینجا چند سیب است کدام را دوست دارید؟
در این حالت معلوم نیست ما یک سیب را تعارف می کنیم یا چند سیب؟
برای مشخص کردن معنی which بایستی بعد از آن one یا ones به کار ببریم.
ضمایر استفهامی را هم با سوال مستقیم و هم با سوال غیرمستقیم می توان به کار برد.
What happened after that? (Direct)
بعد از آن چه اتفاقی افتاد؟
He asked me what had happened after that. (Indirect)
او از من پرسید که بعد از آن چه اتفاقی افتاد.

ضمایر-استفهامی-در-زبان-انگلیسی

Who?
کی، چه شخصی؟
Who فقط برای اشخاص به کار برده می شود. ممکن است به معنی مفرد یا جمع باشد و جانشین یک اسم مذکر و یا مونث شود.
Who spilled the ink? Henry did.
چه شخصی جوهر را ریخت؟ هنری
“Who can answer that question?” Mary can.
چه کسی می‌تواند آن سوال را جواب بدهد؟ ماری می‌تواند.
Who ضمیر فاعلی است و حالت مفعولی آن whom است.
Whom did you see? I saw George.
چه کسی را دیدید؟ جرج را دیدم.
To whom did you give the letter?
به چه کسی نامه را دادید؟
جمله بالا را به این ترتیب هم می توان نوشت :
Who(m) did you give the letter to?
Whom شکل قدیمی است و در مکاتبات بیشتر به کار برده میشود، ولی در انگلیسی محاوره‌ای معمولی، می توان whom را به who تبدیل کرد و حرف اضافه را به آخر جمله می‌برند.
در انگلیسی رسمی whom بعد از حرف اضافه قرار می‌گیرد.
With whom did you go? (formal)
Who did you go with? (informal)
با چه شخصی رفتید؟

For whom do you work? (formal)
Who do you work for? (informal)
برای چه کسی کار می کنید؟

به کار بردن حرف اضافه به همراه who(m) همیشه ضروری است ولی با who ممکن است حرف اضافه به کار رود یا حذف شود:
To whom did they give the prize?
آنها جایزه را به چه کسی دادند؟
Whom did they give the prize to?
“They gave him the prize.”

Which?
کدام؟
برای سوال در خصوص شخص یا شیئی به خصوص از بین عده ی معینی از اشخاص یا اشیا به کار برده می‌شود. Which برای شخص، شی، جمع و مفرد فاعل و مفعول به کار برده می‌شود و صورت ملکی ندارد.

FAST24.IR
the best or nothing






Website Developed by ITCenter7