مخفف کردن و منفی کردن افعال ویژه وجهی

مخفف کردن و منفی کردن افعال ویژه وجهی

تاریخ نگارش: 1397/9/16 - 9259 بازدید
در این مقاله می خواهیم شیوه مخفف کردن و منفی کردن افعال ویژه وجهی را به طور مفصل برایتان شرح دهیم. در ابتدا توجه شما را به موضوع مخفف کردن این افعال جلب می کنیم.
افعال ویژه وجهی معمولاً در مکالمات روزمره به صورت مخفف به کار برده می شوند و ترتیب مخفف شدن آنها به شکل زیر است:
الف: افعال be, had, have, would, will, shall, should در حالت مثبت مخفف می شوند.
ب: سه فعل would, should, had در فرم مثبت به طور مشابه مخفف و ادغام می شوندT یعنی اینکه چنانچه با فاعل ضمیری مخفف شوند همگی به صورت <d> تبدیل می گردند، نظیر کاربرد آنها در نمونه های زیر:
او را دیده ام.
I’d seen it (= I had seen it.)
من بایستی بروم.
I’d go (= I should or would go.)
ج: تمام افعال ویژه وجهی به نوعی صورت مخفف می پذیرند، مثل:
من اینجا هستم.
I’m here
ما آن را دیده ایم.
We’ve seen it
آنها خواهند رفت.
They’ll go.

د: افعال ویژه وجهی در حالت مثبت در آخر جمله مخفف نمی شوند، چرا که حامل تكيه قوى (primary stress) می باشند.
من فرانسوی نیستم ولی او هست.
I am not French but he is

منفی کردن افعال ویژه
نشانه منفی not بعد از تمام افعال ویژه ممکن است به شکل مخفف تبدیل شده و با فعل ماقبل خود ادغام شود، به غیر از صورت اول شخص مفرد فعل to be یعنی شکل am که با نشانه منفی ادغام نمی شود.

من دوست شما نیستم.
Am: I am not your friend
او نمی آید.
Is: He isn’t coming
آنها اینجا نیستند.
Are: They aren’t here.
او خوشحال نبود.
Was: She wasn’t happy
شما در منزل نبودید.
Were: You weren’t at home
آنها نرفته اند.
Have: They haven’t gone
او یک قلم ندارد.
Has: He hasn’t a pen (or doesn’t have)
ما هیچ پولی نداشتیم.
Had: We hadn’t any money (or didn’t have…)
آنها اینجا زندگی نمی کنند.
Do: They don’t live here
او ماهی دوست ندارد.
Does: He doesn’t like fish
او ننوشت.
Did: She didn’t write
من نخواهم رفت.
Shall: I shan’t go
ما نبایستی آن را انجام دهیم.
Should: We shouldn’t do it
شما نخواهید دید.
Will: You won’t see
او نخواهد نوشت.
Would: He wouldn’t write
او نمی تواند بدود.
Can: She can’t run
او نمی توانست بشنود.
Could: He couldn’t hear
پسر ممکن نیست برود.
May: The boy may not go
ما ممکن است آنها را نبینیم.
Might: We mightn’t see them
او نبایستی منتظر شود.
Must: He mustn’t wait
او لزومی ندارد منتظر شود.
Need: He needn’t wait
او جرأت نمی کند بپرد.
Dare: He daren’t fly
او نبایستی یاد بگیرد.
Ought: She Oughtn’t to learn
شما نمی دانستید.
Used: You usedn’t to know
البته فرم آخر امروزه به طور متداول تر با فعل کمکی do منفی و سوالی می شود که عبارتست از didn’t use to ، اما گهگاه در مکالمات روزمره و همچنین در نامه های دوستانه خیلی نزدیک هنوز هم ممکن است به صورت usedn’t به کار رود، در حالی که در زبان رسمی و نوشتار حتماً بایستی شکل منفی همراه با do را به کار ببریم.

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7