نکاتی درباره فعل وجهی could

نکاتی درباره فعل وجهی could

تاریخ نگارش: 1397/9/2 - 8894 بازدید
فعل وجهی could در بسیاری از مواقع جایگزین can می شود. البته تفاوت هایی با هم دارند که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. به علاوه به مقایسه could و was able و کاربرد could به همراه مصدر کامل می پردازیم.
1. کاربرد could به همراه مصدر کامل
(could +perfect infinitive)
این ترکیب، توانایی را که در زمان گذشته وجود داشته اما به کار نرفته است بیان کند.
I could have climbed that mountain ten years ago.
من می توانستم ده سال پیش از آن از کوه بالا بروم (ولی من این عمل را انجام ندادم)

If you had asked for money, I could have lent you some.
اگر از من پول می خواستید می توانستم مبلغی به شما بدهم.

2. could علاوه بر این که زمان گذشته فعل can می باشد، همچنین معادل شرطی فعل can نیز هست .
If you tried you could do that work
اگر شما کوشش بکنید می توانید آن کار را انجام بدهید.

Could you finish the exercise if you had more time?
اگر شما وقت بیشتری داشتید می توانستید تمرین را تمام کنید؟

3. could همیشه معادل was able نیست
برای کاری که مربوط به استعداد و دانش باشد ممکن است could یا was able بکار رود .
Richard hurt his foot and couldn’t play football
پای ریچارد آسیب دیده بود و نمی توانست فوتبال بازی کند .

The door was locked and I couldn’t open it.
در قفل بود و من نمیتوانستم آن را باز کنم

اگر منظور انجام عملی باشد یا دلالت بر موفقیت کند در این صورت فقط was able to بکار برده می شود.
Because he worked hard, he was able to pass his examination
چون اون سخت کار می کرد توانست در امتحان موفق شود

I finished my work early, so I was able to go to the concert this afternoon
من کارم را زود تمام کردم به همین دلیل موفق شدم امروز عصر به کنسرت بروم

Something went wrong with my car when I was coming here.
Were you able to drive it home or did you have to take it to a garage?
ماشین من وقتی من به اینجا می آمدم عیبی پیدا کرد .
آیا موفق شدید به آن منزل بروید و یا مجبور شدید آن را به تعمیر گاه ببرید ؟

نشانه منفی not هم با could و هم با be able هر دو به کار برده می شود. مانند :
I wonder why jane hasn’t come yet? Perhaps she was not able to get away from Office
من تعجب می کنم چرا جین هنوز نیامده؟ شاید او موفق به ترک اداره نشده است.

4. could و can هر دو برای تقاضای غیر رسمی به کار می روند
Can you change a ten shilling-note for me please?
آیا ممکن است یک اسکناس ده شیلینگی را برای من خورد کنید؟

Could you tell me the right time please?
آیا ممکن است ساعت صحیح را به من بگویید؟
در این موقع جمله ای که با could ساخته می شود ، مبین احترام بیشتری است.

5. could ممکن است برای شک نسبتا ملایم و محترمانه ای به کار برده شود
Yes, his story could be true. but I hardly think it is
بله . حکایت او ممکن است حقیقت داشته باشد. ولی من فکر نمی کنم اینطور باشد.

خلاصه زمان های can (to be able)
Present infinitive: to be able
Past infinitive: to have been able
Simple present: I can
Simple past: I could’
Present perfect: I have been able
Past perfect: I had been able
Future perfect: I shall have been able
Conditional. I could
Conditional. I could have
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7