افعال غیر استمراری

افعال غیر استمراری

تاریخ نگارش: 1397/8/25 - 13233 بازدید
بعضی افعال در زبان انگلیسی در زمان حال استمراری بکار برده نمی شوند. این ها افعالی هستند که عموما مربوط به حواس مانند بینایی شنوایی ، بویایی و غیره می باشند.
افعال مربوط به احساس مثل want  (میل داشتن، رد کردن، بخشیدن، آرزو کردن، دقت کردن، دوست داشتن، متنفر بودن و پرستیدن)
افعال مربوط به اندیشه و فکر کردن مانند think و  feel (درک کردن، فهمیدن، دانستن، تصور کردن، فراموش کردن، اعتماد کردن و در نظر گرفتن)
برخی افعال اساسا مفهوم استمرار داشته و خود به خود انجام گرفته و نیروی اراده ی انسان در آنها نقشی نداشته و خارج از کنترل بشر هستند، مانند شنیدن: عملی است که بدون اراده انجام میگیرد. وقتی ما بیدار هستیم  گوش ما چه بخواهیم و چه نخواهیم می شنود. وقتی ما مشغول نوشتن یا یادگیری هستیم تمام حواس ما مشغول آن است. اگر در نزدیکی ما کسی فریاد بزند ما خود به خود این صداها را می شنویم .
مثال:
جمله اشتباه: ?Are you hearing a strange noise
جمله صحیح: ?Do you hear strange noise
آیا صدای عجیبی می آید؟
جمله اشتباه: I am loving you
چنین جمله ای صحیح نیست. زیرا دوست داشتن عملی مداوم است.
افعال زیادی در زمان انگلیسی وجود دارد که حالت و شرایط نام برده بالا را دارند و اصولا مداومت دارند وعملی که  به وسیله فعل انجام میشود همواره ادامه دارد.
مثال:
I like fish
من ماهی دوست دارم
He knows French
او فرانسه می داند

این افعال به پنج دسته مهم که تقسیم می شوند که در ادامه تشریح شده است.
1. برای حالات روحی :
know, notice, recall, recollect, remember, suppose, think, trust, understand, agree, believe, differ, doubt find, foresee, forget, imagine
2. برای حالات احساسی :
prefer, want, wish, refuse, care, love, hate, adore, dislike, desire, detest, feel, forgive, hope, like, love, mind, please
3. پسوند ed که به آخر افعال اضافه می شوند بر حسب صوت آخر واژه به سه گروه تقسیم می شوند.
الف) اگر در انتهای فعل یکی از حروف t, d باشد ed  به صورت id  یا ad  تلفظ می شود .
depended, rented, wanted, invited, needed, selected
ب) اگر آخر فعل یکی از صامتهای  بی واک باشد مثل  h, ch, sh, s, t, k, f, p  در این حالت پسوند ed یا d به صورت t تلفظ می شود.
asked, helped, watched, finished
ج)  اگر در آخر فعل یکی از صامتهای صدا دار مثل  y, gm, n, m, l, z, r, dy, y, b,g باشد در این صورت پسوند گذشته به صورت d تلفظ می شود .
learned, lived, called, opened, singed, answered
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7