منتظر بودن به زبان انگلیسی

منتظر بودن به زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1397/8/18 - 15713 بازدید
فعل wait for بیانگر آن است که شخص منتظر آمدن کسی یا رخ دادن چیزی است و به همین دلیل هیچ کاری نمی کند و اگر کاری می کرده، آن را متوقف کرده است تا شخص مورد نظر بیاید یا چیز مورد انتظار اتفاق بیفتد. کلمه ی waiting گویای آن است که شخص به جز انتظار هیچ کار دیگری انجام نمی دهد:
Why are you standing there? -I’m waiting for John (to come).
چرا آنجا ایستاده ای؟ – منتظر (آمدن) جان هستم.
You’ll just have to wait your turn.
شما باید صبر کنید نوبتتان بشود.
فعل await نیز به معنای wait for است، اما کاربردی رسمی تر دارد. فعل expect را زمانی به کار می بریم که مطمئنیم کسی که انتظارش را می کشیم خواهد آمد یا چیزی که منتظرش هستیم رخ خواهد داد و ما نیز کاری که انجام می دهیم را متوقف نمی کنیم.
We’re expecting a cold winter.
انتظار زمستان سردی را داریم.
What kind of result are you expecting?
انتظار چه نتیجه ای داری / دارید؟
به این ترتیب ، کلمه ی waiting ناظر بر نوعی عمل است و کلمه ی expecting ناظر بر نوعی حالت ذهنی.
عبارت look forward to را زمانی به کار می بریم که در انتظار حادثه ای جالب و نسبت به آن احساس خوشایندی داشته باشیم :
I’m looking forward to seeing him again.
بی صبرانه منتظرم دوباره او را ببینم.
نکته ی دستوری: فعل wait درصورتی که پس از فعل دیگری بیاید ، بدون حرف اضافه ی for به کار می رود، درغیر این صورت همیشه همراه for به کار می رود، اما بعد از فعل await هیچگاه از حرف اضافه ی for استفاده نمی کنند.

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7