خواستن به زبان انگلیسی

خواستن به زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1397/8/11 - 10024 بازدید
در این مقاله عبارات و ترکیبات مختلف زبان انگلیسی که مفهوم خواستن را می رسانند بررسی می کنیم.

Want

1. عبارت ” Do you want “ در زبان انگلیسی خیلی خودمانی است و معمولاً در موقعیت های رسمی به کار نمی رود:
Do you want another slice of cake?
یک تکه دیگر کیک می خواهی؟
Do you want to come with me?
می خواهی با من بیایی؟

2. در زبان انگلیسی ”Would you like“ عبارتی است مؤدبانه برای سؤال کردن یا دعوت کردن و آن را می توان (تمایل داشتن) ترجمه کرد:
Would you like a cup of coffee?
قهوه میل دارید؟
Would you like to come to lunch?
میل دارید با هم ناهار بخوریم؟

3. عبارت "Would you care" نیز همان معنا را در زبان انگلیسی دارد، ولی بسیار رسمی تر و کم کاربردتر است:
Would you care for another slice of cake?
یک تکه دیگر کیک میل دارید؟
would you care to come with me?
میل دارید با من بیایید؟

نکته: توجه داشته باشید عبارت want that در زبان انگلیسی به کار نمی رود؛ بنابراین غلط است اگر بگوییم:
I want that you do it quickly
اگر بعد از want از مصدر استفاده کنیم باید مصدر با to بیاید:
What do you want to do tomorrow?
فردا می خواهی چه کار کنی ؟

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7