کاربرد unless در زبان انگلیسی

کاربرد unless در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1397/8/4 - 9927 بازدید
در این مقاله با کاربرد unless در زبان انگلیسی آشنا می شوید.
کلمه ی unless را در مورد چیزی که اتفاق نیفتاده است یا چیزی که می دانیم درست نیست به کار نمی بریم، در این موارد می توانیم از عبارت if … not استفاده کنیم. مثلاً کاربرد unless در جملات زیر درست نیست :
She would have died if the doctors hadn’t operated immediately.
اگر پزشکان فوراً او را عمل نکرده بودند او مرده بود. ( اما آن ها او را به موقع عمل کردند.)
If he wasn’t such an idiot, he would understand.
اگر اینقدر احمق نبود، می فهمید. (اما احمق است و نمی فهمد.)
کلمه ی unless در وضعیتی به کار می رود که وقوع یک عمل منوط به عدم وقوع یا عدم انجام عملی دیگر باشد یا در غیر این صورت، منوط به صحت داشتن چیز دیگری باشد:
Unless the doctors operate immediately, she’ll die.
اگر پزشکان فوراً او را عمل نکنند، خواهد مُرد.
She’ll die unless the doctors operate immediately.
او خواهد مرد، مگر اینکه پزشکان فوراً او را عمل کنند.
جملات بالا حاکی از آن است که پزشکان هنوز شخص مورد نظر را عمل نکرده اند و شاید او را عمل کنند، شاید هم این کار را نکنند.
Unless he’s a complete idiot, he’ll understand.
مگر اینکه خیلی احمق باشد و الا می فهمید.
شخص مورد نظر در جمله ی بالا ممکن است خیلی احمق باشد ، ممکن هم هست که نباشد.
وقتی می خواهیم بگوییم کاری را در صورتی انجام می دهیم که امر دیگری اتفاق بیفتد می توانیم هم از کلمه unless استفاده کنیم و هم از عبارت if … not:
Unless he comes soon, I’m going without him.
مگر اینکه زود بیاید وگرنه بدون او می روم.
If he doesn’t come soon, I’m going without him.
اگر زود نیاید ، من بدون او می روم.
عبارت های provided that یا providing that را زمانی به کار می بریم که بخواهیم بگوییم کاری را در صورتی انجام می دهیم که امر دیگری قطعاً اتفاق بیفتد یا صحت داشته باشد:
Providing the weather’s OK, we’ll make the trip next Saturday.
در صورتی که هوا خوب باشد ، ما شنبه ی آینده به سفر می رویم.
وقتی پس از پایان گفتگو، شرط تازه ای به ذهنمان می رسد از کلمه ی unless برای افزودن آن شرط به گفته هایمان استفاده می کنیم :
We’ll go there next Saturday, unless it’s raining of course.
ما شنبه ی آینده می رویم آنجا ؛ البته، مگر اینکه باران بیاید.
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7