پیشوند dis در زبان انگلیسی

پیشوند dis در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1397/7/20 - 10435 بازدید
در زبان انگلیسی پیشوند جزئی از کلمه می باشد که در ابتدای کلمه قرار گرفته و معنی آنرا تغییر می دهد. یکی از این پیشوند ها در زبان انگلیسیdis  می باشد که معنی "نه ، بر خلاف"  می دهد و معمولا با افعال همراه می شود.
در ادامه پرکاربرد ترین لغات با پیشوندdis را بررسی می کنیم:
disabuse /ˌdɪsəˈbjuːz/
از حقیقت آگاه ساختن

disbelieve /ˌdɪsbɪˈliːv/
باور نکردن- باور نداشتن

disclaim /dɪsˈkleɪm/
رد کردن و انکار کردن

discolor /ˌdɪˈskələ/
تغییر رنگ دادن

discompose =disturb
/ˌdɪskəmˈpəʊz/ = /dɪˈstɜːb/
برهم زدن و مضطرب ساختن

discontinue /ˌdɪskənˈtɪnjuː/
ادامه ندادن

discourage /dɪsˈkʌrɪdʒ/
دلسرد کردن

discourtesy /dɪsˈkɜːtəsi/
بی ادبی و بی نزاکتی

discredit /dɪsˈkredɪt/
بی اعتبار ساختن

discrepancy /dɪˈskrepənsi/
اختلاف و تفاوت

discriminate /dɪˈskrɪmɪneɪt/
تبعیض قائل شدن

disengage /ˌdɪsɪnˈɡeɪdʒ/
از قید رها کردن

disable /dɪsˈeɪbl̩/
ناتوان/ غیر فعال

disconnect /ˌdɪskəˈnekt/
عدم اتصال/ قطع/ جدا کردن

disappear /ˌdɪsəˈpɪə/
ناپديد شدن ،غايب شدن ،پيدا نبودن

disagree /ˌdɪsəˈɡriː/
مخالف بودن

discover /dɪˈskʌvə/
پرده از راز کشودن/ پی بردن

disclose /dɪsˈkləʊz/
افشا کردن

disloyal /dɪsˈloɪəl/
ناسپاس ،بى وفا

displace /dɪsˈpleɪs/
جای چیزی را عوض کردن

disgrace /dɪsˈɡreɪs/
فضاحت، بی آبرویی

distrust /dɪsˈtrʌst/
بى اعتمادى ،بدگمانى ،سوءظن ،اعتماد نداشتن

disappoint /ˌdɪsəˈpoɪnt/
نا امید کردن

dishonest /dɪsˈɒnɪst/
نا درست/ دغل / متقلب

disadvantage /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ/
عیب/ ضرر

disability /ˌdɪsəˈbɪlɪti/
ناتوانی

disapprove /ˌdɪsəˈpruːv/
تصویب نکردن

discomfort /dɪsˈkʌmfət/
نا راحتي/ رنج/ زحمت

dislike /dɪsˈlaɪk/
دوست نداشتن/ بیزار بودن

disrespect /ˌdɪsrɪˈspekt/
بى احترامى ،بى حرمتى ،اهانت ،عدم رعایت
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7