تفاوت sound و voice در زبان انگلیسی

تفاوت sound و voice در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1397/7/13 - 10033 بازدید
آیا با تفاوت sound و voice در زبان انگلیسی آشنا هستید؟ در زبان انگلیسی این دو واژه کاربردهای متفاوتی دارند و به شکلی متفاوت ترجمه می شوند. در این مقاله به بررسی نکات کاربردی زبان انگلیسی در استفاده از این کلمات می پردازیم.
Voice و Sound اغلب اوقات “صدا” ترجمه می شوند ولی معنی آن ها با هم متفاوت است.

در زبان انگلیسی Voice به صدای انسان گفته می شود:
He recognized her voice instantly.
صدای او را بلافاصله شناخت.

He has a good singing voice.
صدایش خوب است. (= خوب آواز می خواند.)

She has a sweet voice.
صدای دلنشینی دارد.

You could tell from her voice that she wasn’t pleased.
از صدایش معلوم بود که راضی نیست.

در زبان انگلیسی Sound به هر نوع صدایی گفته می شود که به گوش می رسد:
We could hear the sound of a bell in the distance.
صدای زنگی از فاصله ی دور به گوش می رسید.

Suddenly we heard a strange sound from the engine.
ناگهانی صدای عجیبی از موتور بلند شد.

Peter heard the sound of gunfire.
پیتر صدای شلیک گلوله (را) شنید.

نکته: وقتی در زبان انگلیسی sound به مفهوم علمی به کار می رود ، باید آن را “صوت” ترجمه کرد:
Sound can travel over large distances in water.
صوت در آب تا فاصله ی زیادی شنیده می شود.

Light travels faster than sound.
سرعت نور از سرعت صوت بیشتر است.

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7