معانی و کاربرد های واژه ی just در زبان انگلیسی

معانی و کاربرد های واژه ی just در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1397/6/10 - 12682 بازدید
واژه just یکی از کلمات پر کاربرد در مکالمات زبان انگلیسی می باشد. این واژه می تواند در هر جمله معنی متفاوتی را برساند. در این مقاله کاربردهای واژه just را با همدیگر بررسی خواهیم کرد.
معانی و کاربردهای واژه‌ی just
۱– همین چند لحظه پیش، به تازگی:
The plane just landed in New York.
هواپیما همین چند لحظه پیش در نیویورک نشست

۲– وقتی بخواهیم خیلی مودبانه از کسی چیزی درخواست کنیم:
Can I just borrow your cell phone for a second?
میشه لطفا موبایل تان رابرای چند لحظه قرض بگیرم؟

۳- سریع:
I’m just going to finish this and then we can go.
سریع این کارم را تمام می کنم، سپس می توانیم برویم

۴- دقیقا:
Thank you so much, that’s just what I wanted.
خیلی ممنون، این دقیقا همان چیزی است که می خواستم

۵- فقط
He’s just a kid. Don’t be so hard on him.
او فقط یه بچه ‌است. آنقدر بر او سخت نگیر

۶- تاکید شدید بروی حرف خود، ابزار شدید احساسات:
The food was just wonderful.
غذا فوق العاده عالی بود

۷- به سادگی:
I can’t just leave my office whenever I want!
به همین سادگی هم نیست که هر وقت خواستم دفترم را ترک کنم

۸- و در آخر واژه‌ی Just می تواند به این معنی باشد که کاری انجام شده، اما نزدیک بود که انجام نشود:
I passed the exam but only just.
به زحمت امتحان رل قبول شدم (نزدیک بود در اون درس بیافتم)

This dress just fits.
این لباس به زحمت اندازه من است

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7