تفاوت whether و If در زبان انگلیسی

تفاوت whether و If در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1397/5/27 - 10887 بازدید
این مقاله به بررسی تفاوت whether و If در زبان انگلیسی می پردازد.
Whether
نکته ی دستوری : حروف ربط whether و if را اغلب در بافت های یکسانی به کار می برند. هر چند وقتی در جمله ای کلمه ی on به کار رفته باشد، به جای حرف ربط if معمولاً از حرف ربط whether استفاده می کنند؛ به ویژه اگر این حرف در اول آن جمله بیاید:
تفاوت-whether-و-If-در-زبان-انگلیسیWhether you see her or not , phone me later.
چه او  را دیدی چه ندیدی ، بعداً به من تلفن بزن.

تفاوت-whether-و-If-در-زبان-انگلیسیIf you see her , phone me.
اگر او را دیدی ، به من تلفن بزن.

هر دو حرف ربط whether و if را می توان در آغاز بندهایی به کار برد که قبل از آن ها فعل یا صفت آمده باشد:
تفاوت-whether-و-If-در-زبان-انگلیسیI wonder whether / if she can come.
نمی دانم بتواند بیاید یا نه ( = نمی دانم می آید یا نه).

تفاوت-whether-و-If-در-زبان-انگلیسیHe wasn’t sure whether / if he could come.
مطمئن نبود که بتواند بیاید ( = نمیدانست می تواند بیاید یا نه).

در چنین مواردی بندی که بعد از whether می آید ، نباید صورت سؤالی داشته باشد ، یعنی جمله ی زیر نادرست است:
تفاوت-whether-و-If-در-زبان-انگلیسیHe wasn’t sure whether could he come.

قبل از مصدر فقط می توان از حرف ربط whether استفاده کرد و نه if:
تفاوت-whether-و-If-در-زبان-انگلیسیThe question is whether to go or stay.
سوال این است که برویم یا بمانیم.

همچنین بعد از حرف اضافه ، فقط whether  به کار می رود:
تفاوت-whether-و-If-در-زبان-انگلیسیIt depends on whether he’s ready or not.
بستگی دارد به اینکه آماده باشد یا نه.

بعد از اسم نیز حرف ربط whether  را به کار می برند:
تفاوت-whether-و-If-در-زبان-انگلیسیIt’s your decision whether you go or stay.
تصمیم با شماست که (بخواهید ) بروید یا بمانید.

در جملات دارای or not … نیز اغلب از whether استفاده می کنند:
تفاوت-whether-و-If-در-زبان-انگلیسیYou’re coming whether you like it or not
شما می آیید ، چه خوشتان بیاید چه خوشتان نیاید.

تفاوت-whether-و-If-در-زبان-انگلیسیWe have to decide whether or not to support this proposal.
باید تصمیم بگیریم که از آن طرح حمایت کنیم یا نکنیم.
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7