اصطلاحات کاربردی در مکالمات روزمره زبان انگلیسی

اصطلاحات کاربردی در مکالمات روزمره زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1397/5/2 - 11778 بازدید
You are responsible for you.
شما مسئول زندگی خودتان هستید.
Could you excuse us for few minute?
میشه چند لحظه ما را تنها بگذارید!
Will you knock it off?
میشه تمامش کنید؟
Are you nuts?
خل شدی؟
The choice is yours.
حق انتخاب با خودته.
Lets get something straight
بذار مسئله رو روشن کنیم.
Little by little and bit by bit.
قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.
Long absent, soon forgotten.
از دل برود هر آن که از دیده برفت.
You can’t judge a book by its cover.
نمیشه از روی ظاهر آدما قضاوت کرد.
You took the words right out of my mouth.
گل گفتی- منم میخواستم همینو بگم.
Better safe than sorry.
چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی.
A word spoken is past recalling.
حرف گفته شده را باز پش نیست.
Keep your eyes on the road.
حواست به جاده باشه.
I will cook your goose.
بلایی به سرت بیارم که حظ کنی.
I didn’t catch your name!
اسم شما رو متوجه نشدم.
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7