تماس تلفنی به زبان انگلیسی

تماس تلفنی به زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1397/4/22 - 8530 بازدید
کلمه ی telephone یا شکل کوتاه شده ی آن phone که در محاوره متداول تر است ، می تواند هم به صورت فعل و هم به صورت اسم به کار رود.
��������-����������-����-��������-�������������� عبارت get / have / receive a call را شخص وقتی به کار می برد که به او تلفن کنند:
Did I have any calls?
من تلفن نداشتم؟

��������-����������-����-��������-�������������� عبارت های call sb , ring sb(up) , give sb a ring / call  و phone sb را وقتی به کار می بریم که بخواهیم به کسی تلفن کنیم:
I’ll give you a ring at the weekend.
آخر هفته بهت زنگ می زنم .

��������-����������-����-��������-�������������� عبارات dial sb’s(phone) number  را وقتی به کار می بریم که بخواهیم شماره ی کسی را بگیریم:
He dialle her number and waited.
شماره ی (تلفن) او را گرفت و منتظر ماند.

��������-����������-����-��������-�������������� عبارت long distance  برای ( تلفن راه دور ) به کار می رود. در این رابطه کلمات code در انگلیسی بریتانیایی و local number یا area code در انگلیسی آمریکایی را برای شماره ی مخصوص یا کد هر منطقه استفاده می کنند.
��������-����������-����-��������-�������������� عبارت های phone book یا directory در انگلیسی بریتانیایی و عبارت های directory enquiries یا information در انگلیسی آمریکایی در مورد منبع یا کتابی به کار می رود که در آن می توان شماره ی تلفن اشخاص را پیدا کرد.
��������-����������-����-��������-�������������� عبارت get through (to sb) برای برقرار شدن ارتباط تلفنی به کار می رود:
I tried calling you several times but I couldn’t get through.
چندین بار بهت زنگ زدم اما نتوانستم ارتباط برقرار کنم / تماس بگیرم.

��������-����������-����-��������-�������������� کلمه ی operator ( تلفن چی ) به کسی گفته می شود که در صورت بروز مشکلی در برقراری این ارتباط ، به او مراجعه می کنند.
��������-����������-����-��������-��������������  فعل ring برای  زنگ زدن تلفن به کار می رود :
The phone is ringing.
تلفن دارد زنگ می زند.

��������-����������-����-��������-�������������� عبارت pick up the phone  را وقتی به کار می برند که کسی به تلفن جواب می دهد یا به اصطلاح گوشی را برمی دارد . در همین عبارت گاه به جای phone از کلمه ی receiver ، به معنی گوشی تلفن ، یا از کلمه ی handset در مورد گوشی های بی سیم استفاده می کنند:
The phone rang and rang and nobody picked up.
تلفن همین طور زنگ می زد و هیچ کس گوشی را بر نمی داشت.

She picked up the receiver.
(او) گوشی را برداشت.

��������-����������-����-��������-�������������� عبارت phone / call / ring back  را شخص زمانی به کار می برد که سرگرم کار دیگری باشد و نتواند به تلفن جواب دهد و بخواهد بعداً با او تماس بگیرند و یا در جواب تلفن کسی بخواهد تلفن کند:
He isn’t here now ; could you ring back later?
او فعلاً اینجا نیست ؛ می توانید بعداً ( یا دوباره ) زنگ بزنید؟

I’ll call back after lunch.
بعد از ناهار دوباره تلفن می کنم.

Can you ask Jim to call me back when he gets in.
وقتی جیم آمد ، ممکن است به او بگویید به من زنگ بزند.

��������-����������-����-��������-�������������� عبارت  hold on  را هنگامی به کار می برند که بخواهند شخص گوشی را نگه دارد و منتظر بماند ؛ در انگلیسی آمریکایی رسمی و اداری همین درخواست را با کلمه ی hold بیان می کنند:
Can you hold on? I’ll see if he’s here.
ممکن است گوشی را نگه دارید تا من ببینم هستش یا نه؟

��������-����������-����-��������-�������������� عبارت hang up بیانگر گذاشتن گوشی تلفن پس از انجام مکالمه یا قطع کردن ارتباط به دلیل عدم تمایل به ادامه ی مکالمه است.
صفت engaged در انگلیسی بریتانیایی و صفت bust در انگلیسی آمریکایی را هنگامی به کار می برند که بخواهند بگویند تلفن یا خط اشفال است:
I phoned earlier but you were engaged.
قبلاً زنگ زدم اما تلفن شما اشغال بود.

The line is busy – I’ll try again later.
خط مشغول است؛ دوباره زنگ می زنم.

��������-����������-����-��������-�������������� عبارت on the phone را وقتی به کار می برند که تلفن کسی که می خواهند با او تماس بگیرند اشغال باشد.
��������-����������-����-��������-�������������� عبارت فعلی leave their phone off the hook را شخص وقتی به کار می برد که گوشی را عمداً سرجای خود نگذاشته باشد تا کسی نتواند با او تماس بگیرد.
��������-����������-����-��������-�������������� عبارت public phone یا payphone به ( تلفن عمومی) اطلاق می شود.
��������-����������-����-��������-�������������� عبارات phone / call box در انگلیسی بریتانیایی و phone booth در انگلیسی آمریکایی برای ( کیوسک تلفن عمومی ) به کار می رود.
��������-����������-����-��������-�������������� فعل tele phone ، در معنی ( تلفن زدن به کسی یا به جایی ) ، در قالب دستوری tele phone  sb / some where و بدون حرف اضافه ی to به کار می رود :
Please phone Mary / the hospital.
لطفا به مری / بیمارستان زنگ بزن / بزنید.

��������-����������-����-��������-�������������� وقتی کسی در حال تلفن زدن باشد یا به تلفن جواب می دهد می گویند:
(s)he’s on the phone.
او پای تلفن است.
FAST24.IR
the best or nothing

دریافت نسخه اندروید از Google Play دریافت نسخه اندروید از وب سایت

Website Developed by ITCenter7