تماس تلفنی به زبان انگلیسی

تماس تلفنی به زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1397/4/22 - 9660 بازدید
کلمه ی telephone یا شکل کوتاه شده ی آن phone که در محاوره متداول تر است ، می تواند هم به صورت فعل و هم به صورت اسم به کار رود.
تماس-تلفنی-به-زبان-انگلیسی عبارت get / have / receive a call را شخص وقتی به کار می برد که به او تلفن کنند:
Did I have any calls?
من تلفن نداشتم؟

تماس-تلفنی-به-زبان-انگلیسی عبارت های call sb , ring sb(up) , give sb a ring / call  و phone sb را وقتی به کار می بریم که بخواهیم به کسی تلفن کنیم:
I’ll give you a ring at the weekend.
آخر هفته بهت زنگ می زنم .

تماس-تلفنی-به-زبان-انگلیسی عبارات dial sb’s(phone) number  را وقتی به کار می بریم که بخواهیم شماره ی کسی را بگیریم:
He dialle her number and waited.
شماره ی (تلفن) او را گرفت و منتظر ماند.

تماس-تلفنی-به-زبان-انگلیسی عبارت long distance  برای ( تلفن راه دور ) به کار می رود. در این رابطه کلمات code در انگلیسی بریتانیایی و local number یا area code در انگلیسی آمریکایی را برای شماره ی مخصوص یا کد هر منطقه استفاده می کنند.
تماس-تلفنی-به-زبان-انگلیسی عبارت های phone book یا directory در انگلیسی بریتانیایی و عبارت های directory enquiries یا information در انگلیسی آمریکایی در مورد منبع یا کتابی به کار می رود که در آن می توان شماره ی تلفن اشخاص را پیدا کرد.
تماس-تلفنی-به-زبان-انگلیسی عبارت get through (to sb) برای برقرار شدن ارتباط تلفنی به کار می رود:
I tried calling you several times but I couldn’t get through.
چندین بار بهت زنگ زدم اما نتوانستم ارتباط برقرار کنم / تماس بگیرم.

تماس-تلفنی-به-زبان-انگلیسی کلمه ی operator ( تلفن چی ) به کسی گفته می شود که در صورت بروز مشکلی در برقراری این ارتباط ، به او مراجعه می کنند.
تماس-تلفنی-به-زبان-انگلیسی  فعل ring برای  زنگ زدن تلفن به کار می رود :
The phone is ringing.
تلفن دارد زنگ می زند.

تماس-تلفنی-به-زبان-انگلیسی عبارت pick up the phone  را وقتی به کار می برند که کسی به تلفن جواب می دهد یا به اصطلاح گوشی را برمی دارد . در همین عبارت گاه به جای phone از کلمه ی receiver ، به معنی گوشی تلفن ، یا از کلمه ی handset در مورد گوشی های بی سیم استفاده می کنند:
The phone rang and rang and nobody picked up.
تلفن همین طور زنگ می زد و هیچ کس گوشی را بر نمی داشت.

She picked up the receiver.
(او) گوشی را برداشت.

تماس-تلفنی-به-زبان-انگلیسی عبارت phone / call / ring back  را شخص زمانی به کار می برد که سرگرم کار دیگری باشد و نتواند به تلفن جواب دهد و بخواهد بعداً با او تماس بگیرند و یا در جواب تلفن کسی بخواهد تلفن کند:
He isn’t here now ; could you ring back later?
او فعلاً اینجا نیست ؛ می توانید بعداً ( یا دوباره ) زنگ بزنید؟

I’ll call back after lunch.
بعد از ناهار دوباره تلفن می کنم.

Can you ask Jim to call me back when he gets in.
وقتی جیم آمد ، ممکن است به او بگویید به من زنگ بزند.

تماس-تلفنی-به-زبان-انگلیسی عبارت  hold on  را هنگامی به کار می برند که بخواهند شخص گوشی را نگه دارد و منتظر بماند ؛ در انگلیسی آمریکایی رسمی و اداری همین درخواست را با کلمه ی hold بیان می کنند:
Can you hold on? I’ll see if he’s here.
ممکن است گوشی را نگه دارید تا من ببینم هستش یا نه؟

تماس-تلفنی-به-زبان-انگلیسی عبارت hang up بیانگر گذاشتن گوشی تلفن پس از انجام مکالمه یا قطع کردن ارتباط به دلیل عدم تمایل به ادامه ی مکالمه است.
صفت engaged در انگلیسی بریتانیایی و صفت bust در انگلیسی آمریکایی را هنگامی به کار می برند که بخواهند بگویند تلفن یا خط اشفال است:
I phoned earlier but you were engaged.
قبلاً زنگ زدم اما تلفن شما اشغال بود.

The line is busy – I’ll try again later.
خط مشغول است؛ دوباره زنگ می زنم.

تماس-تلفنی-به-زبان-انگلیسی عبارت on the phone را وقتی به کار می برند که تلفن کسی که می خواهند با او تماس بگیرند اشغال باشد.
تماس-تلفنی-به-زبان-انگلیسی عبارت فعلی leave their phone off the hook را شخص وقتی به کار می برد که گوشی را عمداً سرجای خود نگذاشته باشد تا کسی نتواند با او تماس بگیرد.
تماس-تلفنی-به-زبان-انگلیسی عبارت public phone یا payphone به ( تلفن عمومی) اطلاق می شود.
تماس-تلفنی-به-زبان-انگلیسی عبارات phone / call box در انگلیسی بریتانیایی و phone booth در انگلیسی آمریکایی برای ( کیوسک تلفن عمومی ) به کار می رود.
تماس-تلفنی-به-زبان-انگلیسی فعل tele phone ، در معنی ( تلفن زدن به کسی یا به جایی ) ، در قالب دستوری tele phone  sb / some where و بدون حرف اضافه ی to به کار می رود :
Please phone Mary / the hospital.
لطفا به مری / بیمارستان زنگ بزن / بزنید.

تماس-تلفنی-به-زبان-انگلیسی وقتی کسی در حال تلفن زدن باشد یا به تلفن جواب می دهد می گویند:
(s)he’s on the phone.
او پای تلفن است.
FAST24.IR
the best or nothing






Website Developed by ITCenter7