سوالی کردن زمان گذشته ساده

سوالی کردن زمان گذشته ساده

تاریخ نگارش: 1397/4/16 - 9235 بازدید
1 – فعل کمکی did را به اول جمله اضافه میکنیم
۲ – آن فاعل را اضافه میکنیم
۳ – فعل زمان گذشته را به زمان حال تبدیل کرده و بعد از فاعل قرار میدهیم
۴ – علامت سوال در اخر جمله
اگر اعمال چهار گانه بالا را روی جمله خبری زیر پیاده کنیم جمله سوالی آن به دست می اید .
I worked yesterday
Did I work yesterday?

افعال وجهی از این قاعده مستثنی هستند . برای سوالی کردن انها کافیست که جای فعل وجهی را با فعل مقدم عوض کنیم.
he can study
can he study?

چنانچه در جمله کلمات سوالی نظیر what-when-why از قبل وجود داشته باشد آن را قبل از فعل کمکی ودر آغاز جمله ذکر میکنیم
What did you forget?
Why was he absent yesterday?

برای ساختن شکل منفی از گذشته ساده عبارت did not را بعد از فاعل ذکر کرده و مصدر ساده فعل اصلی جمله را بلافاصله بعد از آن قرار میدهیم . به صورت زیر :
I worked yesterday
I didn’t work yesterday

برای منفی کردن افعال ویژه کافی است کلمه not را بعد از فعل وجهی قرار دهیم .
He was an engineer
He was not an engineer

حالات مختلف زمان گذشته ساده به ترتیب زیر به صورت منفی صرف میشوند:
I didn’t work we didn’t work
You didn’t work you didn’t work
She/he/it didn’t work they didn’t work

حالات مختلف گذشته ساده برای افعال ویژه:
I was not late we were not late
You were not late you were not late
She/he/it was not late they were not late

طرز ساختن زمان گذشته منفی استفهامی:
صرف گذشته منفی استفهامی فعل to work به صورت زیر خواهد بود

Did I not work? Did we not work?
Did you not work? Did you not work?
Did she/he/it not work? Did they not work?

Say – tell
افعال say –tell دارای معانی متشابهی هستند ولی موارد استعمال از نظر دستوری متفاوت است
مواقعی که کلمات گوینده عینا در داخل () باشد از say استفاده میشود
عبارتی که در این موقع با to بکار برده میشود شخصی که خطاب قرار گرفته را تعیین میکند
She said to the clerk . ( do you have good chiken?)
او به فروشنده گفت . ایا جوجه خوب دارید؟

فعل say معمولا یک و گاهی دو فعل دارد هروقت say دو مفعول داشته باشد مفعول مستقیم در آخر جمله قرار میگیرد. اما چناتچه مفعول مستقیم به صورت جمله پیرو باشد به طور استثنایی مفعول غیر مستقیم را با حرف اضافه مخصوص آن پیش از مفعول قرار میدهیم .
Tell هم متعدی است و میتوان مانند say یک یا دو مفعول بپذیرد،یکی مفعول مستقیم و دیگری غیر مستقیم
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7