اپلیکیشن ترجمه متن Fast24
اپلیکیشن ترجمه متن
از:
به:
متن:
 
Fast24.ir
کاربر گرامی، جهت ادامه استفاده از اپ مترجم FAST24، نسبت به بروز رسانی اپ به یکی از روش های زیر اقدام فرمائید. به محض نصب نسخه جدید، دسترسی شما باز می شود.
Catching up with a Friend

Speak with David

Speak with Edward
20176973325con3.mp3
Listen to full conversation
David: I was on the phone for an hour.
Edward: Who were you talking to for an hour?
David: Sam, an old friend from college.
Edward: When is the last time you talked to him?
David: At college graduation!
Edward: Wow! That was 30 years ago!
David: We had a lot of catching up to do.